Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Kennisklas huiswerkbegeleiding, gevestigd op het Dalton Lyceum, Zichtwei 1 2992 ZA Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens
Kennisklas huiswerkbegeleiding
Dalton Lyceum
Zichtwei 1
2992 ZA Barendrecht
06 129 897 53

Mevrouw I.M van Leeuwen- Nijssen is de functionaris gegevensbescherming van Kennisklas huiswerkbegeleiding. Zij is te bereiken via kennisklas@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kennisklas huiswerkbegeleiding verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– IBAN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie de gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kennisklas@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij personeelsgegevens verwerken
Kennisklas huiswerkbegeleiding verwekt persoonsgegevens voor de volgende doelen :
– het afhandelen van de betaling
– verzenden van onze evaluatie
– om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijziging van onze diensten
– Kennisklas huiswerkbegeleiding verwerkt ook persoons gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kennisklas huiswerkbegeleiding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kennisklas huiswerkbegeleiding) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kennisklas huiswerkbegeleiding bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren 7 jaar als bewaartermijn voor uw persoonsgegevens, huiswerkbegeleiding en bijles gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kennisklas huiswerkbegeleiding verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden. Alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kennisklas huiswerkbegeleiding gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaart te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kennisklas huiswerkbegeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kennisklas@gmail.com.

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kennisklas huiswerkbegeleiding wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: TIP ONS

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kennisklas huiswerkbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Bijgewerkt: 4 september 2018